Inventar

Fortolkning af Pinsevinduet

I vinduets to fag ses ansigterne af de 12 apostle, svarende til altertavlens fodstykke, hvor apostlene også er afbildede her med Kristus Jesus i midten.

Ovenover hver apostel ses en dråbeformet flamme. I apostlenes Gerninger kap. 2 fortælles det, at Helligånden viste sig som ildtunger og satte sig over apostlene, så de blev i stand til at forkynde evangeliet på alverdens forskellige sprog. Læs om de enkelte dele her.

Kalkmalerierne

Ved den sidste restaurering i 2007 blev billederne igen renset, og et gammelt, ikke tidligere synligt kalkmaleri af Erasmus’ martyrium er blevet afdækket. Samtidig er kirken blevet nænsomt kalket indvendigt.

Foruden hvælvingernes billedrigdom fra de sidste årtier i 1300-tallet, kulminationstiden for den gotiske malerkunst i vore kirker, findes kalkmalerier allerede fra den romanske tid.

Bl.a. et billede af et kuld løveunger, som viser legenden om løven, der på 3. dag opvækker sine dødfødte unger ved en brølen, sådan som Kristus blev vakt til live ved Faderens røst efter 3 dage i graven – altså et billede på opstandelse. At det endvidere var Finkenows våben, man så på korvæggen, vidste man, men hvem var den fornemme knælende gejstlige nedenunder?

Ved Nationalmuseets undersøgelser af korets gulv, fandt man i en grav nogle tilsyneladende uanseelige stumper tøj, nogle sammenkrøllede og ødelagte blystykker samt en knogle, hvortil endnu noget tøj var fastgjort.

Det viste sig, at blystykkerne lod sig samle til en alterkalk med tilhørende disk. Det måtte være en ”gravkalk”, som kun højtstående gejstlige fik med sig i graven. I Danmark er der kun fundet 8 i alt. Tøjstykkerne viste sig at være kostbart guld- og silkeindvirket tøj.

En kalk af typen som den fundne kom først i brug i Danmark efter 1353.

Maleriet på korvæggen ud for graven er dateret til de sidste årtier i 1300-tallet. I 1382 blev Niels Jacobsen Finkenow Norges ærkebiskop. Foran en tidligere malet helgenskikkelse knæler ærkebiskoppen under sit slægtsvåben.

Margrethe, Valdemar Atterdags datter, dronning af Norge og regent i Danmark, sørgede for, at Niels Jacobsen Finkenow blev ærkebiskop i Norge – meget mod nordmændenes ønske. Efter få år rejste han fra Tronhjem medbringende kostbarheder fra embedet.

Disse blev leveret tilbage senere. Muligvis bosatte han sig i Odsherred, som var krongods og dermed under regentens beskyttelse, for senere at vende tilbage. Dette skete altså ikke. Ærkebispen døde i 1386 og er begravet i Højby kirke. Måske har han bekostet Højby kirkes smukke kalkmalerier.

Forhenværende sognepræst Jan Jacobsen har fotograferet kirkens kalkmalerier og forfattet tekst til billederne. Læs mere om de fantastiske kalkmalerier her.

Andet inventar

Udover det smukke pinsevindue og de fantastiske kalkmalerier, er der er meget historisk inventar i Højby Kirke. Fx det smukke og velbevarede krucifiks fra omkring år 1500, der hænger på skibets nordvæg.

Alterbord & altertavle

Nederste felt viser Jesus, der segner under korset på vej til Golgata og Simon af Kyrene, som træder hjælpende til. I dette felt ses også Veronika med et aftryk af Jesu ansigt på svededugen.

Det romerske blokalterbord, som befinder sig indenunder træpanelerne, er lige så gammelt som kirken og bygget op af kvadre af frådsten og myremalm.

Altertavlens ene fløj viser bl.a. bebudelsen, det nyfødte Jesusbarn, lovsyngende engle, Maria og Josef, der knæler ved barnet og de hellige 3 kongers tilbedelse af barnet.

På den anden fløj ser vi den knælende Jesus i Gethsemane have med sovende disciple omkring sig. Nedenunder står Jesus foran Pilatus, der vasker sine hænder i et fad, som hans tjener rækker frem.

Døbefonten

Døbefonten har oprindelig stået på et fundament ca. midt i skibet. I tidens løb har den været anbragt forskellige steder i kirken, men befinder sig nu igen centralt i skibet overfor prædikestolen.

Det er en romansk døbefont med en udhugget rebsnoning som dekoration. Måske har den oprindeligt stået i den gamle trækirke, som var forgængeren til den nuværende stenkirke.

Stolestaderne

Den ældste træskærerkunst i Højby kirke finder man i stolestaderne. De er fra år 1555. Årstallet kan ses på en af de øverste stolegavle i sydsiden.

Ingen anden dansk kirke har en sådan samling stolegavle, 41 i alt, fra den tid – og med så rig en udsmykning.

Alle stolestaderne står kun med resterne af den oprindelige bemaling på egetræet. Der er ikke to, der er ens. De gennembrudte topstykker er fremragende reliefkunst.