Menighedsrådet

Grethe Baand Skovgaard Formand
Helle Rostgaard Sonne Næstformand/Sekretær
Niels-Erik Bøtker Skov Kirkeværge
Malene H. Petersen Kontaktperson
Inger Helth Kasserer
Lotte Juel Petersen Bygningssagkyndig
Pia Damgaard Menigt medlem
Niels Nicolaisen Stedfortræder