Menighedsrådet


Grethe Baand Skovgaard

Formand

Formanden leder møder, forhandlinger og afstemninger. Er ansvarlig for, at de vedtagne beslutninger udføres.

Er menighedsrådets primære "ambassadør" og er underskriftsberettiget.

Helle Rostgaard Sonne

Næstformand, Sekretær

Næstformanden træder til, hvis formanden har forfald. Er underskriftsberettiget.

Sekretærens fornemmeste opgave i menighedsrådet er at sørge for, at udarbejdelse af bekendtgørelser, mødeindkaldelser og dagsordner udføres og udsendes rettidigt.

Sanne Løvenov Borgstrøm

Kirkeværge

Kirkeværgen har ansvaret for, at der føres tilsyn med kirkens bygninger og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier.

Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølgning på bygningens vedligeholdelsesplan, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver og ajourføre kirkens forsikringer og anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed

Malene H. Petersen

Kontaktperson

Kontaktpersonen i menighedsrådet varetager arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke præsten.

Skal fungere som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne.

Michael Løvenov

Kasserer

Kassereren har ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi.

Lotte Juel Petersen

Bygningssagkyndig

Ved syn af kirkens bygninger, fungerer den bygningskyndige som faglig konsulent i forhold til eventuelle udbedringer eller nye projekter.

Malene Birgitte Andersen

Menigt medlem

Et menigt medlem deltager i menighedsrådets arbejde og man kan være medlem af flere forskellige udvalg.