Udvalg


Menighedsrådet skal nedsætte et stående udvalg samt en valgbestyrelse. Herudover kan menighedsrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for menighedsrådet eller de stående udvalg. Menighedsrådet i Højby sogn har nedsat følgende udvalg:

Stående udvalg

Det stående udvalg kaldes KKMP, en forkortelse af Kirke, kirkegårds, menighedshus og præstegårdsudvalg.

Udvalget varetager tilsynet med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift, kirkeværgens forretningsførelse samt udførelse af mindre arbejder ved kirke, kirkegård, menighedshus og præstegård.

Helle Rostgaard Sonne

Sanne Løvenov Borgstrøm

Pernille Overbye Andersen

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsens overordnede opgave er, at forberede, lede og indberette resultatet af menighedsrådsvalget i menighedsrådskredsen. Der er en række konkrete opgaver knyttet til valget, og en del af disse skal løses i starten, uanset om der er aftalevalg eller afstemningsvalg i sognet. Derudover er der en række opgaver alt afhængig af, om der er indleveret en eller flere lister.

De øvrige menighedsrådsmedlemmer har pligt til at hjælpe valgbestyrelsen med dens arbejde.

Desuden kan valgbestyrelsen få hjælp til at løse visse opgaver fra kommunen. Det sker eksempelvis ved, at kommunens borgerservice modtager brevstemmer, hvis der skal være afstemningsvalg.

Valgbestyrelsen skal løbende føre alle valgbestyrelsens beslutninger ind i menighedsrådets beslutningsprotokol. Dette skal ske af hensyn til dokumentation i tilfælde af eventuelle fremtidige klager over valget.

Uanset om der er aftalevalg eller afstemningsvalg har valgbestyrelsen ansvaret for, at indberette valgresultatet til stiftsadministrationen og afslutte valget.

Formand for valgbestyrelsen er Helle Rostgaar Sonne.

Helle Rostgaard Sonne

Sanne Løvenov Borgstrøm

Musikudvalg

Musikudvalget tilrettelægger musikalske indslag og koncerter i Højby kirke.