Kirkegården

Kirkegården ejes af Højby Kirke og bestyres af menighedsrådet.

Den daglige drift varetages af graveren.

Kirkeværgen fører løbende tilsyn med kirkegårdens drift. Alle forhold om kirkegården kan læses i kirkegårdsvedtægten, som findes på graverkontoret.

Vision for kirkegården

Menighedsrådet ønsker, at kirkegården skal fremstå som en værdig og velholdt mindehave omkring vores smukke kirke. Samtidig lægger vi stor vægt på, at der værnes om de kulturværdier, der er på kirkegården. Kirkegården er inddelt i flere afdelinger, der har forskellige udtryk.

Erhvervelse af et gravsted

For beboere i Højby sogn, som er medlemmer af folkekirken, er erhvervelse af et gravsted for en fredningsperiode gratis. Det samme gælder også ved erhvervelse af et dobbeltgravsted, der er valgt af den længst levende ægtefælle. For andre skal erhvervelse af gravsted betales efter gældende takster. Det samme gælder, hvis et eksisterende gravsted ønskes forlænget.

En anmodning om at forlænge et gravsted kan afslås, hvis det er i uoverensstemmelse med kirkegårdsreguleringsplanen. Der kan også foretages ændringer i eksisterende gravsteder, såfremt det findes nødvendigt af hensyn til kirkegårdsreguleringsplanen.

Læs mere om udgifterne for erhvervelse og etablering af et gravsted.

Gravsteder og bestemmelser

Der gælder forskellige bestemmelser for de forskellige afdelinger. Vi finder det meget vigtigt, at disse bestemmelser overholdes, både af hensyn til de andre brugere af kirkegården og med henblik på at underbygge det samlede billede af de forskellige afdelinger. Det er derfor vigtigt, at alle brugere af kirkegården omhyggeligt orienterer sig om bestemmelserne på den afdeling, hvor de har deres gravsted og sørger for at overholde disse.

Se bestemmelserne for afd. A B CDEFG W

Gravstedsret og gravfred

Gravstedsindehaveren har gravstedsretten. Gravstedsret betyder ret til at bestemme, hvem der eventuelt senere må blive begravet på pågældende gravsted. Det er også den person, som kirken henvender sig til i forbindelse med ændringer, vedligeholdelse, forandringer mv. på gravstedet.

Gravstedsretten medfører også en pligt til at passe og renholde gravstedet i hele fredningsperioden, så det fremstår i overensstemmelse med bestemmelserne for det pågældende område.

Til gravsteder uden for fællesgraven udstedes et gravstedsbrev. På gravstedsbrevet er opført hvem af de efterladte, der har gravstedsretten. Hvis der ikke gives besked om andet, vil gravstedsbrevet blive udstedt til anmelderen.

Gravfred, også kaldet fredningsperiode, er den tid, hvor en grav skal henligge urørt efter en begravelse. På Højby Kirkegård er det for kistegrave 30 år og for urnegrave 10 år.


Gravstedsbestemmelser

A

Traditionelt gravsted i parklignende omgivelser, desuden findes fællesgraven for kistebegravelser også på denne afdeling.

Disse gravsteder kan anvendes til urnenedsættelser eller kistebegravelser. På disse gravsteder må man gerne plante blomster o.l. Man skal dog være opmærksom på, at beplantningen ikke breder sig ud over gravstedets hæk. Det er ikke tilladt at plante træer og buske uden forudgående samråd med graveren.

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for, at gravstedet fremstår ryddeligt, fri for ukrudt og inden for gravstedets rammer.

Hvis gravstedsindehaveren forsømmer disse pligter, kan menighedsrådet gribe ind i henhold til kirkegårdsvedtægterne. Det er kirkegården, der ejer og vedligeholder de stedsegrønne hække, der omkranser gravstederne.

Det er muligt at lave en aftale med kirkegårdskontoret, der derefter sørger for ren- og vedligeholdelsespligten, samt grandækning til jul og plantning af sommerblomster. Dette sker mod forudgående betaling og kan enten betales for en hel fredningsperiode eller løbende. Nærmere aftale indgås med graveren.


B

Traditionelt gravsted i parklignende omgivelser.

Disse gravsteder kan anvendes til urnenedsættelser eller kistebegravelser.

På disse gravsteder må man gerne plante blomster o.l. Man skal dog være opmærksom på, at beplantningen ikke breder sig ud over gravstedets hæk. Det er ikke tilladt at plante træer og buske uden forudgående samråd med graveren.

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for, at gravstedet fremstår ryddeligt, fri for ukrudt og inden for gravstedets rammer.

Hvis gravstedsindehaveren forsømmer disse pligter, kan menighedsrådet gribe ind i henhold til kirkegårdsvedtægterne. Det er kirkegården, der ejer og vedligeholder de stedsegrønne hække, der omkranser gravstederne.

Det er muligt at lave en aftale med kirkegårdskontoret, der derefter sørger for ren- og vedligeholdelsespligten, samt grandækning til jul og plantning af sommerblomster. Dette sker mod forudgående betaling og kan enten betales for en hel fredningsperiode eller løbende. Nærmere aftale indgås med graveren.


C

Gravsted i græsplænen uden bed består af en flad sten lagt ned i plænen.

Der er ingen yderligere markering af gravstedets ydre rammer. Det er muligt både at have urnenedsættelser og i mindre omfang kistebegravelser her.

På denne afdeling skal der betales forud for ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Der må kun lægges afskårne blomster ved gravstedet. Det er ikke tilladt at plante noget eller opstille anden form for pynt ved disse gravsteder.

I dette område skal gravstenen være en flad sten i plænen. Den skal være 65 x 45 cm. Stentypen skal være Halmstad med vasehul og indsats af granit. Skrifttypen på stenen skal være hugget ind i stenen med skrifttypen Antikva med sort farve.

Ifølge kirkegårdsreguleringsplanen skal en del af denne afdeling udlægges til urnehaver inden for de næste år. Der bliver 5 kvadratiske urnehaver afgrænset af hæk, med hver sit specielle præg. Inden for disse urnehaver kan der ikke ske kistebegravelser.


D

Lukket for nye gravsteder.


E

Lukket for nye gravsteder, men åben som Fællesgrav (tidligere på afdeling W).

Fællesgraven er delt op på to områder. Et område for kister på afdeling A og et område for urne-nedsættelser på afdeling E.

For urner er fællesgraven et stykke af græsplænen. Nedsættelse af urner sker anonymt. Det vil sige, at pårørende ikke har mulighed for at overvære nedsættelsen og kirkegårdskontoret ikke oplyser, hvor i plænen nedsættelsen er sket. Der er en brolagt plads indrettet til at lægge blomster og kranse.

For kistebegravelser sker det i et fællesgravsted omkranset af hæk. Her deltager de pårørende i nedsænkning af kisten, men der vil efterfølgende ikke være nogen markering af, hvem der ligger begravet på stedet. Blomster og kranse kan lægges inden for området omkranset af hæk.

For begge afdelinger af fællesgraven gælder det, at der betales forud for ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden.


F

Traditionelt gravsted med smuk udsigt over Højby sø.

Disse gravsteder kan anvendes til urnenedsættelser eller kistebegravelser. På disse gravsteder må man gerne plante blomster o.l. Man skal dog være opmærksom på, at beplantningen ikke breder sig ud over gravstedets hæk. Det er ikke tilladt at plante træer og buske uden forudgående samråd med graveren.

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for, at gravstedet fremstår ryddeligt, fri for ukrudt og inden for gravstedets rammer.

Hvis gravstedsindehaveren forsømmer disse pligter, kan menighedsrådet gribe ind i henhold til kirkegårdsvedtægterne. Det er kirkegården, der ejer og vedligeholder de stedsegrønne hække, der omkranser gravstederne.

Det er muligt at lave en aftale med kirkegårdskontoret, der derefter sørger for ren- og vedligeholdelsespligten, samt grandækning til jul og plantning af sommerblomster. Dette sker mod forudgående betaling og kan enten betales for en hel fredningsperiode eller løbende. Nærmere aftale indgås med graveren.


G

Gravsted i græsplænen med lille bed. Her kan kun ske urnebegravelser. Gravsted i græsplænen med bed består i en skrå sten med et lille bed omkring.

Gravstenen opstilles med forsiden mod vest. Bedet er 70 x 40 cm med afrundede hjørner. Der er ingen yderligere markering af gravstedets ydre rammer. På denne afdeling er det kun muligt at have urnenedsættelser. Denne afdeling står over for en række forandringer de næste år. Ifølge kirkegårdsreguleringsplanen vil der blive plantet hække og anlagt gennemgående bede mv.

Der skal betales forud for ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden.

Der må ikke udlægges småsten, sættes chaussésten eller lignende i bedet. Beplantningen må ikke brede sig ud over bedets kanter og må ikke være højere end 50 cm. Valg af beplantning skal ske i samråd med graveren. Al beplantning der ikke på forhånd er aftalt, vil blive fjernet.

I dette område skal gravstenen være mindre end 60 cm i bredden og 50 cm i højden. Der kan vælges mellem følgende stentyper; Whiscont White, Sort Indisk, Halmstad, Vånga, Finsk grå og Paradis. Man kan også bruge en marksten. Der kan vælges mellem følgende skrifttyper; Helvetica, Skriverskrift, Antikva og Baskerville. Skriften indgraveret eller hugget ind i stenen med sort farve undtagen hvis stenen er af typen Sort Indisk, her skal skriften være sølvfarvet eller hvid.


W

Fællesgravsted: Også kaldet “de ukendtes”. Der er ikke ledige pladser. I stedet bruges den nye fællesgrav på afdeling E.


Historiske og fredede gravsteder

Højby Kirkegård rummer mange fredede gravsteder, de beretter om tiden, der er gået, og om mennesker, der har levet i sognet. I kirkens våbenhus ligger en lille folder, der fortæller mere om gravstederne.

CONSISTORALRAAD FREDERIK CHRISTIAN MATHIESEN

Gravsted for pastor Frederik Christian Mathiesen, sognepræst ved Højby Kirke 1838 – 1865. 
Født 1781. Død 1865. 
Frederik Christian Mathiesen – blev 1816 gift med Louise Borch, med hvem han fik 6 sønner og 5 døtre.

SOGNEKOMMISÆR JENS PETER HANSEN

Gravsted for Sognekommisær Jens Peter Hansen. 
Født 1843. Død 1922. 
Og hustru Gertrud Oline Hansen.  
Født 1848. Død 1926. 
I graven hviler desuden deres datter Anna.

Niels Frederik Peter Willumsen

Fandt Solvognen i Trundholm Mose 1902. 
Niels Frederik Peter Willumsen og hans hustru (gift 5.11.1886) 
Karen Marie Willumsen, født Hansen, død 24.4.1923. 

Jens Sivertsen’s Familiegravsted

Jens Sivertsen blev 1873 og døde 1933. 
I graven hviler også Agnes Marie Sivertsen, død 1964. 
Svend Aage Franklin Sivertsen, død 1966 
og Gudrum Konstantina Sivertsen, død 1977.

Gravsted Buchwald familien Anneberg

Gravsted for Kaptajn Frederik von Buchwald og hustru (gift 18.3.1815) 
Margrethe Elisabeth Smith født 1793, død 4.10.1876. 
Ved gravstedet er der desuden en lille gravsten får døtrene Ida Sabine Buchwald
og Charlotte Vilhelmine Buchwald.

Sognekommissær Jens Peter Hansen

Gravsted for Sognekommisær Jens Peter Hansen. 
Født 1843. Død 1922. 
Og hustru Gertrud Oline Hansen.  
Født 1848. Død 1926. 
I graven hviler desuden deres datter Anna.

Anders Thyge Hansen’s Familiegravsted

Egnstypisk mindesmærke og gravsted for Parselist Anders Thyge Hansen. 
Født 1851. Død 1946. 
Anders var gift med Oline Nielsdatter, der døde i 1910. 
På stedet også en gravsten over husbestyrerinde Marie Frederikke Hedevig Nielsen født 1880 død 1964.

Provst Erik Begtrup Holst og hustru

Gravsted for Erik Begtrup, provst og præst ved Højby Kirke fra 1812 – 1838. 
Født 1766. Han døde 21. april 1838. 
Hans hustru Else Kristine Erdmann. 
Født 1765. Død 1857.

Niels Jensen Nybjerg

(Gravstedet er ikke fredet men under overvejelse)
Gravsted for Folketingsmand Niels Jensen Nybjerg. 
Født 1853. Død 1926. 
Bestred utallige tillidshverv og satte sit præg på egnen.